ابوالفضل رحیمی

بنیان گذار تیم ترم تای

مدیر اجرایی تیم یاسین گرافیک

ابوالفضل رحیمی

بنیان گذار تیم ترم تای

مدیر اجرایی تیم یاسین گرافیک

با من در ارتباط باشید
  • تلفن همراه 09300570352
  • تلفن ثابت به زودی...
  • ایمیل شخصی Abolfazlrahimi@proton.me
  • ایمیل کاری Sarvesahv@proton.me
فرم تماس